Page 10-11 - 5. Sayı DAS Vizyon Türkçe

Basic HTML Version

ViZYON
2013 SAYI : 5
ViZYON
2013 SAYI : 5
10
11
A
larko Şirketler Grubu’nun taahhüt firması olan Alsim
Alarko, yurtiçi ve yurtdışında muhtelif projeleri üst-
lenip yapmakla mükellef. Ağırlıklı olarak yurtdışında
faaliyet gösteren firmanın şu anda Kazakistan’da projeleri mev-
cut. Türkiye’de de bir takım projeleri olan Alsim Alarko gerek
kendi projeleri gerekse joint venture’ları aracılığıyla projeleri
sürdürmeye devam ediyor. AlsimAlarko tarafından 2012 yılında
makine ve ekipman konusunda ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatı-
rımlar arasında vinç alımı da önemli bir yer kaplıyor. Vinç tercih-
lerini DAS Otomotiv aracılığıyla Terex’ten yana kullanan firmanın
Ekipman&Sevkiyat Koordinasyon Müdürü Turhan Tecimer ko-
nuyla ilgili DAS Vizyon’a konuştu.
Projeler Kazakistan’dadevamediyor
Projelerle ilgili bilgi verenTecimer, Kazakistan’da 2012 yılında baş-
layan 2 adet projeleri olduğunu belirtti. 2013 yılında başlayacak
proje ilebirlikte Kazakistan’da devameden 3projeleri olduğubil-
gisini verenTecimer bunlardanbirininBozshakol Bakır Konsantre
Tesisi, diğerinin AktauManaşYol Projesi, bir diğerinin iseTaldykol
Göl Rehabilitasyonu ve Atık Su Arıtma Tesisi 1.Faz, 2. Etap Pro-
jesi olduğunu söyledi. “Bunun dışında da bakır kompleksi pro-
jemiz var. Aktogay olarak isimlendirdiğimiz bu bakır kompleksi
projesi bu yıl içerisinde başlayacak” diyen Tecimer yurtiçinde
devam eden projeleri şöyle sıraladı “Yurtiçinde Karakuz Baraj ve
HES Projesi dediğimiz Altek Enerji Grubumuza yaptığımız HES
projesi var. Onun dışında Hacıosman’da devam eden bir metro
projemiz var. Bu projenin de sonuna geldik. Bunların dışında bir
de Fas’ta Hızlı Tren alt yapı projesi var. Onun da mobilizasyonu
tamamlanmış durumda.” Ağırlıklı olarak projeleri Alsim Alarko
üstlenmiş durumda.
Projenindizaynı Avustralya’dayapılıyor
Aktogay Projesi hakkında bilgi veren Tecimer projenin zengin
bakır maden yataklarının olduğu bir yerde yapılan kompleks bir
tesis olduğu bilgisini verdi ve “Bu komplekste bakırın alınması
taşınması gibi tüm proseslerle ilgili inşaat sahasını biz yapıyoruz.
Projenin dizaynı Avustralya’da yapılıyor. İşletme ve proses ile ilgili
ekipmanların temini Kazakhmys isminde bir idareye ait. Sadece
çelik ve inşaat kısmını AlsimAlarko olarak biz yapıyoruz”dedi. Bu
projenin süresinin yaklaşık 3 yıl olduğunu belirten Tecimer, pro-
jeyle ilgili mobilizasyon çalışmalarına ve bu kapsamda da ekip-
man teminine başladıklarını ifade etti.
Servis veyedekparçahizmeti önemli
Tecimer makine seçerken kriterlerinin genel anlamda en rahat
ve en uygunmaliyetlerde işletilen, servis ve yedek parça hizmeti
konusunda hızlı davranan marka ya da modeller üzerinden şe-
killendiğini söyledi. 30milyon doların üzerinde ekipman yatırımı
yaptıklarına dikkat çeken Tecimer tercih ettikleri marka konu-
sunda şunları söyledi “En kısa yol bildiğiniz yoldur. Biz zaman
da çok dar olduğundan bildiğimiz markalara yöneldik. Zaman
en önemli faktör. Geç kalınmaması gerekiyor.” Tecimer DAS
Otomotiv’i tercih etme sebeplerini ise şöyle açıkladı “DAS Oto-
motiv bizimzaten tanıdığımız bir isim. Birçok isimle görüştük. Bu
zaman darlığında en çabuk ve ivedi bir şekilde bize ekipman-
ları sağlayan, devamında da vereceği hizmete inandığımız DAS
Otomotiv oldu. Vinçleri Terex olarak temin ettik. Model olarak şu
anda Terex’in All Terrain ve Rough Terrain toplam 8 adet vinç al-
dık. Bu vinçlerin en küçüğü 60 ton en büyüğü ise 350 tonluk.”
Bu alımların 2012 yılında gerçekleştiğini belirten Tecimer 2013
yılında da bir o kadar alımolacağını söyledi. Terexmarka vinçleri
bundan önceki bakır kompleksi inşasında kullandıklarını belir-
ten Tecimer, bundan sonra alınacak vinçlerin ise Aktogay Bakır
Kompleksi’nde kullanılacağı bilgisini verdi.
“Operatör eğitimineönemveriyoruz”
Tecimer gelecekte iş ortaklıklarının devam edeceğini ifade
ederek DAS Otomotiv’den beklentilerini şöyle belirtti “DAS
Otomotiv’den ekipmanın teminiyle birlikte devamında aynı hız-
da olmasını bekliyoruz.” Operatör eğitimine çok önem verdiğini
vurgulayan Tecimer “Bir takım zaruretlerden dolayı lokal eleman
alıp çalıştırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu sözleşmeye de daya-
nabiliyor. Bu elemanları iyi eğitirseniz başarılı olabiliyorsunuz.
Teknoloji çok hızlı değişiyor. Eğitilmemiş insanlarla markaya ve
ürüne zarar veriyorsunuz. Hem servis hem makinenin işletme
kullanımındaki insanları keşke her firma eğitse ve daha kaliteli,
bilinçli hale getirse. İş güvenliği 1. sırada. Çevre de öyle” diyerek
görüşlerini dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı “Eğitimli in-
sanlarla iş yapmanın faydasını hepimiz biliyoruz. Bunu ancak iyi
eğitilmiş insanlarla sağlayabiliyorsunuz. Ucuz müteahhit mantı-
ğıyla bakarsanız kenara doğru itiliyorsunuz. Taahhüt sektöründe-
ki insanların çalışanlarını eğitmesini, operatör eğitimlerinin daha
iyi yapılmasını arzu ediyorum. Yedek parça ihtiyacı olduğunda
ne kadar çabuk müdahil olabilirler, bunu her zaman soruyoruz.
Taahhüt sektöründe işler ivedi olduğu için bir an evvel yardıma
koşmalarını, yanımızda olmalarını bekliyoruz. Yedek parça ve
servis çok önemli. Bir vinci yatıyor olarak görmemek gerekiyor.
O vincin arkasında 50 kişi bekliyor. Olay bir sırf vincin yatmasın-
dan ya da arızalı olmasından çıkmış oluyor. Sonuç olarak, ivedi
bir şekilde bize ekipman sağlayan DAS Otomotiv’in satış sonrası
hizmetlerinde de aynı kalitede servisi sunacağına eminiz.”
AlsimAlarko tarafından 2012 yılındamaki-
ne ve ekipman konusunda ciddi yatırımlar
yapıldı. Bu yatırımlar arasında vinç alımı da
önemli bir yer kaplıyor. Vinç tercihlerini DAS
Otomotiv aracılığıyla Terex’ten yana kul-
lanan firmanın Ekipman&Sevkiyat Koordi-
nasyonMüdürü Turhan Tecimer DAS Vizyon
için sorularımızı yanıtladı.
Turhan Tecimer
AlsimAlarko, DAS’ın
hizmetine inanıyor
CC2800-1’lerin kurulumu
tamamlandı
H
areket Proje
Taşımacılık için 27-28
Aralık tarihlerinde,
Hatay Belen mevkinde rüzgar
türbini kurulumu yapıldı.
D
AS SSH ekibi
mühendisleri
gözetiminde
Sarılar için 21-27 aralık
tarihleri arasında Hatay
Samandağ mevkiinde
rüzgar türbini kurulumu
yapıldı.
S a r ı l a r, Ha t a y
S ama nd a ğ ’d a r ü z g a r
t ü r b i n i k u r u l umu
Ha r e ke t P r o j e
Ta ş ıma c ı l ı k , Ha t a y
B e l e n ’d e r ü z g a r t ü r b i n i
k u r u l umu